Bộ Infographic Chương trình rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2018-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trân trọng gửi đến các bạn đoàn viên, thanh niên Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2018-2022 thông qua bộ công cụ Infographic do Ban Tổ chức Trung ương Đoàn cung cấp.