• Đặng Thị Miên Vỹ
  • BCH Công Đoàn
  • CTCĐ
  • 0987297329
  • mienvytkp@gmail.com
  • Lê Văn Hưng
  • BCH Công Đoàn
  • Phó CTCĐ- Thư ký hội đồng
  • 0918854348
  • hungk16@gmail.com