Nguyễn Tấn Truyền
  • Nguyễn Tấn Truyền
  • BCH Đoàn TNCS HCM
  • Bí thư Đoàn TNCS HCM
  • 0972494353
  • truyennguyentan@gmail.com
  • Trịnh Thị Ánh Nguyệt
  • BCH Đoàn TNCS HCM
  • Phó BT Đoàn TNCSHCM
  • 0383130193
  • trinhthianhnguyet.tkp@gmail.com