• Đặng Thanh Quang
  • Tổ Toán
  • Tổ trưởng tổ Toán
  • 0905427344
  • quangtkp@gmail.com
  • Nguyễn Hồng Thảo
  • Tổ Toán
  • Tổ phó - Tổ Toán
  • 0392303369