Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 07/02/2022 – Học trực tiếp

Lượt xem:

Đọc bài viết

THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng bắt đầu từ 07/02/2022)
10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12
Thứ 2 Tiết 1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC
Tiết 2 CN CN Hóa Hóa Anh Sử CN Toán Anh Hóa Văn
Tiết 3 Hóa Hóa Anh Anh Hóa Anh Hóa Hóa CD Văn Tin
Tiết 4 Anh Tin Sử Sử Sinh Toán Anh Anh Toán Toán CN Toán
Tiết 5 Sử Toán CN Toán Tin Sinh CD Sử Toán Anh Anh Toán
Thứ 3 Tiết 1 Toán Anh Văn Tin Hóa Văn CD QP Địa CD Toán
Tiết 2 Toán QP Toán CD Văn CD Văn Văn Tin Địa CN
Tiết 3 Toán Tin Văn CD Tin QP Toán Toán CN Toán Hóa
Tiết 4 Văn CD Văn Toán Toán Toán CN Tin Văn QP
Tiết 5 Văn Địa CD Toán CN Tin Hóa Anh Toán Địa
Thứ 4 Tiết 1 QP Anh Toán Sinh Văn Hóa Toán Văn Hóa Tin Sử Văn
Tiết 2 Hóa Anh Toán QP Văn Tin Toán Văn CN Sinh Hóa Sử
Tiết 3 Toán Anh Văn CN QP Sử Tin Hóa CN Hóa
Tiết 4 Sinh Sinh QP Văn CN Toán Sử
Tiết 5 Anh Sử CN Toán Văn Hóa Tin CN Sinh Toán
Thứ 5 Tiết 1 Toán Văn Địa Toán Toán CN Hóa CD QP Anh
Tiết 2 Văn Sinh Anh Hóa Anh Sử Sử QP Tin Anh
Tiết 3 Tin Sử CN Sử Toán QP Văn Toán CD
Tiết 4 Anh Toán Tin QP Toán Toán Văn Anh Anh Tin
Tiết 5
Thứ 6 Tiết 1 Sử Toán Hóa Hóa Địa Toán Toán Văn Anh Sử Toán
Tiết 2 Toán Toán Toán Toán Hóa Sử Hóa Anh Văn Sử Hóa CN
Tiết 3 Tin Toán CN Anh Địa Toán Anh Văn Hóa Sử
Tiết 4 Hóa Sử Địa Toán Địa Sử CN Văn Hóa
Tiết 5 Địa Văn Tin Anh Sử CN Anh Địa Sử Toán Toán
Thứ 7 Tiết 1 Văn Tin Văn Hóa Hóa Toán Hóa Toán Sinh Hóa Anh Anh
Tiết 2 Hóa Hóa Văn Toán Anh Anh Sinh Tin Hóa Toán Tin Văn
Tiết 3 CN CN Anh Anh Tin Văn Tin Anh Địa Toán Toán Văn
Tiết 4 CD Toán Hóa CN Sử Văn Sinh Toán Toán Sinh
Tiết 5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

 

THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng bắt đầu từ 07/02/2022)
11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B11
Thứ 2 Tiết 1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC
Tiết 2 Địa Toán Anh Sử Toán Tin Anh Toán Hóa Toán
Tiết 3 Hóa Văn Địa Hóa Toán Hóa Toán Anh Anh
Tiết 4 Văn Anh Văn Địa Hóa Anh Sinh Anh Anh Toán CN
Tiết 5 Anh Hóa Hóa Anh Anh Sinh Hóa Địa Toán Anh
Thứ 3 Tiết 1 TD CN TD Sinh Toán QP CN TD CD Văn
Tiết 2 TD TD QP CD CN Hóa TD Toán Văn
Tiết 3 Hóa Hóa QP TD Văn Sinh TD
Tiết 4 Toán Toán QP Toán Địa TD CN Văn CD TD
Tiết 5 Toán Toán CN Toán Địa Hóa Toán Toán Hóa CN CD
Thứ 4 Tiết 1 Văn Sinh Toán Sinh Sử Anh CD Địa Sinh Hóa Văn
Tiết 2 Văn CN Toán Anh Sinh Sinh Địa Văn CN Sinh
Tiết 3 Văn Văn Toán Toán Sinh Sử Tin
Tiết 4 Sinh CD Văn Văn Văn CN Hóa CN Toán Tin Sử
Tiết 5 CD Địa CD Văn Sử Tin Tin Địa Toán
Thứ 5 Tiết 1 Sinh Sử Tin CN Sinh Văn Tin TD Văn QP
Tiết 2 Tin Tin Sinh CD Sử QP TD Anh Hóa
Tiết 3 QP Anh Văn Tin Toán Hóa Anh TD Sinh
Tiết 4 Hóa QP Toán Toán Anh Toán CN Sinh QP TD Anh
Tiết 5
Thứ 6 Tiết 1 Sử TD Anh TD Hóa Văn Văn Toán CN Hóa Sinh
Tiết 2 Hóa TD Sinh TD Văn Văn Toán Sử Hóa Địa
Tiết 3 Anh Văn Hóa CD TD TD QP Sử Sinh CN Hóa
Tiết 4 Toán Văn Toán TD TD Anh Toán QP CN
Tiết 5 CN Toán Sử CN CN Toán Hóa CD Toán
Thứ 7 Tiết 1 Hóa Anh Hóa CN Anh Anh Văn Văn Toán Anh
Tiết 2 CN Sinh Hóa Anh Hóa Toán Văn Toán Văn Hóa
Tiết 3 Toán Anh CN Tin Hóa Văn Toán Anh Anh Văn Toán
Tiết 4 Anh Toán Anh Văn Sinh Hóa Hóa Anh Toán
Tiết 5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

 

THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng bắt đầu từ 07/02/2022)
12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11
Thứ 2 Tiết 1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC
Tiết 2 Sinh Toán CD Anh Văn Tin Anh Địa Hóa Toán Toán
Tiết 3 Toán Anh Anh Sử Văn Sinh Toán Anh Anh Toán Toán
Tiết 4 Tin Hóa Hóa Hóa CD Anh Địa Hóa Anh
Tiết 5 Anh Địa Văn Tin Hóa Hóa Hóa CN Anh CD
Thứ 3 Tiết 1 Địa Hóa Toán Văn Toán Toán Địa Tin Văn
Tiết 2 Văn Địa Toán Văn Anh Toán Hóa Hóa Địa CN CN
Tiết 3 Văn Văn Địa Toán Anh Địa CD Toán Toán Văn Địa
Tiết 4 Hóa Toán Tin Địa Anh Văn Địa Hóa Toán Anh
Tiết 5
Thứ 4 Tiết 1 Tin CD Tin Anh Hóa
Tiết 2 CN CD Sử Văn Tin Sinh Hóa Tin
Tiết 3 Địa Văn Anh Sinh Sinh Văn Địa Anh Sinh Văn Sử
Tiết 4 Hóa Văn Sinh Anh Tin Địa Tin CD Toán Văn Toán
Tiết 5
Thứ 5 Tiết 1 Tin Tin Anh Hóa Toán Sử Anh Văn Sử
Tiết 2 Toán Sinh Tin Toán Toán Văn Văn Văn CN Anh Toán
Tiết 3 Hóa Văn Anh Địa Văn Văn Sử Sử Sinh Tin
Tiết 4 Văn Sử Văn Văn Tin Sử Hóa Tin Địa Sinh
Tiết 5
Thứ 6 Tiết 1 CD Toán Hóa Hóa Toán Văn Anh Địa
Tiết 2 Anh Toán CN Địa CN Toán CD Văn
Tiết 3 Sử Anh Toán Toán Hóa CN CN Toán Toán Hóa Địa
Tiết 4 Tin Hóa Toán Toán Toán Anh Toán CD Toán Anh
Tiết 5
Thứ 7 Tiết 1 Toán Anh Hóa Tin Sinh Văn Tin Văn
Tiết 2 Anh CN Địa Hóa Hóa Anh Văn Tin Văn
Tiết 3 Toán Hóa Hóa CN Sử Toán Toán Toán Anh Hóa
Tiết 4 Toán Anh CD Địa Anh Toán Tin Hóa Hóa Hóa
Tiết 5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL